Structural steelwork, engineering, complete logistic solutions, industrial installation Stahlbau, Maschinenbau, Logistikkomplettlösungen, Industriemontage complete logistic solutions, industrial installation, structural steelwork, engineering Industriemontage, Maschinenbau, Logistikkomplettlösungen, Stahlbau
Structural steelwork, engineering | Stahlbau, Maschinenbau Complete logistic solutions | Logistikkomplettlösungen Industrial installation | Industriemontage Service Company | Firma Contact | Kontakt General terms and conditions | AGB Registration | Registrierung Login

 

 

K?sz?ntj?k honlapunkon.

Az IPC & S Grosshammer GmbH az International Procurement Cooperation & Services (Nemzetk?zi Beszerz?si Egy?ttműk?d?s ?s Szolg?ltat?sok) r?vid?t?se, a tov?bbiakban r?viden: IPC&S.

Fő tev?kenys?g?nk a k?vetkező ipar?gak szabad kapacit?sainak k?zvet?t?se:

1.)
AC?LSZERKEZETEK ?S G?P?SZET

2.) KOMPLETT LOGISZTIKAI MEGOLD?SOK
(bele?rtve a sz?ll?t?st is)

3.) IPARI SZERELŐMUNK?K

Ac?lszerkezetek gy?rt?j?t vagy g?p?szeti sz?ll?t?t keres, mely kedvező ?ron dolgozik, ak?r b?rfuvaroz?st is v?llal az ?n sz?m?ra?

Akadozik a sz?ll?t?s, ez?rt ideiglenesen ?jabb fuvaroz?ra van sz?ks?ge?

Megb?zhat? partnerre van sz?ks?ge, amely egy, az eg?sz vil?got beh?l?z? h?l?zat lehetős?geit kamatoztatva professzion?lis sz?ll?tm?nyoz?st garant?l ?nnek?

Vagy partnerre van sz?ks?g az ipari szerel?si munk?k ter?n, aki sz?m?ra a hat?ridők betart?sa, a rugalmass?g ?s a minős?g nem csak ?res szavak?

Akkor j? helyen j?r n?lunk!

Ez a beszerz?si platform nem fogja levenni a v?ll?r?l a szerződ?sk?t?s d?nt?si neh?zs?geit, m?gis hozz?j?rul ahhoz, hogy ?n k?nnyed?n jusson hozz? ?jabb beszerz?si lehetős?gekhez, ?s ?j v?llalatokat ismerhessen meg.

Amennyiben pedig ?n gy?rt?, az IPC&S tov?bb?tani kimondottan az ?n tev?kenys?g?re szabott megkeres?seket, ig?nyeket fog tov?bb?tani. Ez a szak?rtői, gondosan szelekt?l? b?n?sm?d eredm?nyezi az eloszt?s hat?konys?g?t ?s a kimagasl? tal?lati ar?nyt mind a megb?z?, mind pedig a megb?zott r?sz?ről.

A nemzetk?zi beszerz?sek ter?n szerzett t?bb?ves tapasztalainknak, valamint Eur?p?n ?s a K?zel-Keleten k?v?l az ?zsiai piacon (K?n?t?l kezdve Kore?n, Tajvanon, T?jf?ld?n, stb. kereszt?l eg?szen Indon?zi?ig) v?gzett t?bbh?napos munk?inknak k?sz?nhetően a vil?g szinte minden pontj?n otthon vagyunk.

Az ?n ?ltal k?ld?tt ig?nyeket az IPC&S ?tn?zi, majd v?logatott ac?l- ?s g?pipari sz?ll?t?knak, logisztikai ?s ipari szerelőmunk?k megb?zhat? partnereinek tov?bb?tja, melyek az ?n ig?nyeinek megfelelően az adott helyen ?s időben szabad kapacit?sokkal rendelkeznek, ?s megfelelő aj?nlattal ?llhatnak elő.

Az IPC&S folyamatosan nyomon k?veti a szabad kapacit?sokat, ?gy m?g azelőtt tudja, ki, hol ?s mikor rendelkezik szabad erőforr?sokkal, mielőtt az ?n ig?nye meg?rkezne. Ez biztos?tja az ?n sz?m?ra, hogy a megkeres?s ?s a megfelelő sz?ll?t?val t?rt?nő kapcsolatba l?p?s ill. a rendel?s elk?ld?se k?z?tti ??resj?rat? a lehető legr?videbb legyen, minim?lisra cs?kkentve ez?ltal beszerz?si oszt?lya r?ford?t?sait ?s forr?s-felder?t?si k?lts?geit, ezen kereszt?l pedig az eg?sz v?llalat k?lts?geit.

Az IPC&S hozz??rtő inform?ci?-k?zvet?t?st k?n?l a piaci ig?nyeknek megfelelően: gyorsan, rugalmasan ?s hat?konyan.

Tov?bb? nem csak a ?kezdő l?k?st? adjuk meg, hanem mindenben t?mogatjuk az eg?sz beszerz?si folyamat sor?n.

K?v?ncsiv? tett?k?

K?ldje el sz?munkra ig?nyeit, megkeres?s?t, vagy ?llapodjunk meg egy szem?lyes tal?lkoz?ban. Mindez ?nt term?szetesen m?g semmire sem k?telezi.

A gy?rt?kat arra k?rj?k, sz?njanak n?h?ny percet a regisztr?ci?ra, hogy szem?lyre szabott, ?rt?kes, v?logatott inform?ci?kkal, ig?nyekkel, megkeres?sekkel l?thassuk el őket. Napjainkban csak a naprak?sz ?s aktu?lis, minős?gi inform?ci?kb?l lehet gazdas?gi hasznot kov?csolni, biztos?tva ezzel hossz? t?v? hat?konys?gunkat, ?s ezen kereszt?l az ?n haszn?t.

Filoz?fia!
Az, hogy időt sz?n a sz?veg v?gigolvas?s?ra, m?r azt jelenti, hogy az ?n ?s az IPC&S egy?ttműk?d?s?nek van j?vője. Filoz?fi?nk alapk?ve a megkezdett folyamatok nyomon k?vet?se a legutols? l?p?sig az optim?lis eredm?ny el?r?se ?rdek?ben. A k?z?pszert nem ismerj?k!

Biztos?tjuk afelől, hogy csak tiszta, vil?gos inform?ci?kkal l?tjuk el. Amennyiben pedig valamely projektben seg?teni nem tudjuk, udvariasan, ?s hat?rozottan ezt is k?z?lj?k ?nnel.

Nem akarjuk rabolni az idej?t, kenyer?nket professzion?lis szolg?ltat?ssal keress?k. Ezzel a strat?gi?val szeretn?nk t?mogatni a beszerz?si folyamataikat fejleszteni akar? partnereinket, illetve a gy?rt?k ?s szolg?ltat?k sz?m?ra egy nagyszerű ?rt?kes?t?si eszk?zt k?n?lni.

Tegy?k pr?b?ra ?n?k is r?termetts?g?nket, k?ldj?k el nek?nk projektlist?jukat, vagy ig?nyeiket.

Kiemelt k?sz?nettel tartozunk a Sandvik Mining and Construction Materials Handling GmbH & Co KG v?llalatnak az ingyenesen rendelkez?s?nkre bocs?tott k?panyag?rt ac?lszerkezetek ?s g?p?szet t?m?ban. K?sz?net?nket fejezz?k ki tov?bb? az ingyenesen rendelkez?s?nkre bocs?tott k?panyag?rt logisztika t?m?ban a
Jas Projects S.p.A, valamint ipari szerelőmunk?k t?m?ban az
MCE Industrietechnik Zeltweg GmbH & Co v?llalatoknak. Nagyrabecs?l?s?nket fejezz?k ki P?ltl ?r csapata fel? (
www.web2future.at) jelen honlap folyamatos ?s innovat?v karbantart?s??rt

Tisztelettel:

Walter Grosshammer
Menedzsment

 

  IPC& S Grosshammer GmbH
Bundesstrasse 66
8740 Zeltweg
Austria

Tel.: +43 (0) 35 77 26268 - 10
Fax: +43 (0) 35 77 26268 - 15
E-Mail: office.ipcs@aon.at
web2future.at | webdesign Free capacities for steel structures Transportation enquiry Industrial installation Stahlbau, Maschinenbau, Logistikkomplettlösungen, Industriemontage Structural steelwork, engineering, complete logistic solutions, industrial installation CARPENTERIA, INGEGNERIA MECCANICA, SOLUZIONI LOGISTICHE COMPLETE, MONTAGGIO INDUSTRIALE Construction et ingénierie mécanique, Solutions logistiques completes, Montages industriels CONSTRUÇŐES EM AÇO, ENGENHARIA MECÂNICA, SOLUÇŐES LOGÍSTICAS COMPLETAS, MONTAGENS INDUSTRIAIS INGENIERÍA MECÁNICA Y METALÚRGICA, SOLUCIONES LOGÍSTICAS COMPLETAS, MONTAJE INDUSTRIAL